Schoolvisie

Even voorstellen…

Wij zijn een kleinschalige Freinetschool, gelegen in Boom, aan de rand van de Schorre. Wij maken dan ook graag gebruik van dit prachtige natuurdomein als natuurlijk speelterrein en onderzoeksveld.

In onze klassen hanteren we verschillende Freinettechnieken om de leerplandoelen te bereiken : kringen , plannetjestijd , vrije teksten , zelfstandige werktijd , forums, onderzoeken , projecten , klassenraad,… zijn belangrijke onderdelen van onze werking.

Leren in een geborgen omgeving

Onze kinderen zitten niet in klassen maar in leefgroepen met twee leeftijden door elkaar. Hierdoor leren onze kinderen met en van elkaar in een huiselijke sfeer. Wij willen dat al onze kinderen zich thuis voelen op school.

Wij vertrekken vanuit de leefwereld van het kind en brengen dit onze klas binnen. Tijdens onze kringen en plannetjestijd zien en voelen wij wat er bij onze kinderen leeft en gaan wij, met sterke kennis van de doelen, op zoek naar leerkansen. Tijdens het experimenteren, onderzoeken en leren gebruiken wij al onze zintuigen. De intrinsieke motivatie wordt versterkt door het gevoel van eigenaarschap en inspraak. Elk kind voelt zich betrokken en krijgt de kans om zijn talenten en interesses verder uit te diepen.

Op school staat onze deur open voor ouders, grootouders, broers en zussen… . Wij tonen jullie met veel plezier onze werking en geven jullie een blik in wat er leeft in onze klassen.
Familiale en schoolsfeer lopen in elkaar over. 

Onze visie

Leren door ervaren

Een stimulerende leeromgeving creëert kansen. Onze ervaren leerkrachten staan vol passie en een doordreven kennis van de leerdoelen voor de klas, ze zorgen voor sterke instructies en gaan meteen in op leerkansen die zich voordoen. Doelen worden gekoppeld aan de interesses en ervaringen van de kinderen waardoor leerstof aansluit bij hun leefwereld. Kinderen zijn mee eigenaar van hun leerproces, ze gaan op zoek naar oplossingen voor een bepaald probleem en antwoorden op een bepaalde vraag. Door te handelen en te onderzoeken verwerven kinderen niet alleen kennis maar ook zeer belangrijke vaardigheden! We brengen de wereld in onze klas door leeruitstappen en wonderwandelingen. Wanneer een onderwerp of thema erg leeft in de klas, kan dit uitgroeien tot een project. Een project vertrekt vanuit een hoofdje en een handje. Wat willen we hierover weten en onderzoeken, wat willen we hierrond doen, ervaren en creëren. Afsluiten doen we met een leuk toonmoment waarbij ouders worden uitgenodigd.

Samen sterk

Kinderen leren heel veel van en met elkaar! Op een goede manier communiceren met elkaar en leren samenwerken vinden wij dan ook erg belangrijk. In de kring leren kinderen zichzelf verwoorden en leren ze ook luisteren naar elkaar. Kennis en ervaringen worden overgedragen, werk wordt voorgesteld. Tijdens het forum zitten onze klassen samen (kleuter en lager apart). Klassen stellen hun werk, project, onderzoek,…voor of kunnen hulp vragen aan andere klassen. Projecten met de hele klas/ graad/ school zorgen voor dat belangrijke groepsgevoel waarbij iedereen zich betrokken voelt. De leerlingenraad is het overlegorgaan op leerlingenniveau. Leerlingen hebben inspraak in wat er op school gebeurt. Onze kakelbabbels en de kakelkring zorgen voor een hoge betrokkenheid van de ouders. Onze deur staat altijd open. Expertise van ouders en externen worden ingeschakeld. Om de 14 dagen doen we een sing song. We zingen met z’n allen samen liedjes en genieten van een muzisch samen zijn.

Elk kind zijn eigen plekje

Elk kind is uniek! Elk kind heeft zijn eigen leer- en ontwikkelingsparcours. Welbevinden is een eerste voorwaarde om tot leren te komen. Aan de hand van kindgesprekken en rondes voelen en horen wij wat er leeft. Kinderen krijgen de kans om te praten en in overleg te gaan over hoe ze zich voelen en wat er goed of minder goed gaat. Respect voor elkaar dragen wij zeer hoog in het vaandel. Het gevoel van eigenwaarde is een onmisbare schakel om positief en vol zelfvertrouwen op te groeien. Om onze kinderen alle kansen te geven, zetten wij sterk in op differentiatie. Leerlingen krijgen waar nodig instructie en werk op maat. Dit kan zowel gaan over herhaling en remediëring, gebruik van aangepaste hulpmiddelen (zorg) als extra verdieping en verrijking. Er is ruimte voor individuele talenten en interesses van elk kind!

Dit ben ik

‘Zelfkennis is het begin van alle wijsheid’. Weten wie je bent, wat je goed en minder goed kan, wat je talenten zijn, … . Het is ons doel om kinderen te helpen groeien tot de personen die ze zijn met een goede kennis van zichzelf. Mondige en kritische persoontjes die met een open blik naar de wereld kijken. Kinderen leren hier zelfstandig en zelfsturend werken. Dit start met routines en taakjes bij de kleuters en bouwt op tot het werken met een weekplan in de derde graad waarbij kinderen zelfstandig hun eigen taken en opgelegd werk inplannen, aan de slag gaan met eigen plannetjes en ideeën, rekening houdend met deadlines, eigen werktempo,… . Zelfreflectie en evaluatie helpt hen een duidelijk beeld te krijgen van waar ze staan.

GO! scholengroep Rivierenland

GO! freinetschool Villa Kakelbont in Boom maakt deel uit van GO! scholengroep Rivierenland (GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap).

GO! scholengroep Rivierenland maakt deel uit van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.
De scholengroep met 21 scholen in Vaartland, Klein-Brabant en Rupel, ondersteunt de schoolteams op het vlak van ICT, communicatie, infrastructuur, financiën, ….

Conny Romswinkel, algemeen directeur GO! scholengroep Rivierenland: “We nemen ons onderwijzend personeel de takenpakketten die voor hen geen core business zijn, uit handen, met als doel de werkdruk in de scholen te verlagen. De scholengroep tekent kaders uit waarbinnen de scholen werken en zorgt voor de solidariteit binnen de scholengroep. Via onder andere de lerende netwerken versterken we de schoolteams en faciliteren we horizontale en verticale samenwerking.”

GO! freinetschool Villa Kakelbont
Dirkputstraat 428
2850 Boom
03 844 28 69
info@boompark.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be