Inschrijvingen

Ook dit schooljaar ’23-’24 verlopen de inschrijvingen van alle Boomse scholen digitaal. Er wordt gewerkt met een aanmeldingssysteem waarbij u uw voorkeuren kan instellen.Dit platform staat open tussen 27/02/2024 en 19/3/2024. Op 19/4/2024 krijgt u een school toegewezen. Indien u gunstig gerangschikt bent, kan u op de school komen inschrijven na afspraak van 22/04/2024 tot en met 13/05/2024. Indien er nadien plaatsen vrij komen, kan er nog extra ingeschreven worden vanaf 23/05/2024.

Hoe aanmelden?

Surf vanaf 27/02/2024 naar www.boom.be/onderwijs

Maak een afspraak en kom eens langs ! Wij leggen jullie graag onze werking uit!

Gedurende het schooljaar kan u telefonisch contact (03/888.20.18) opnemen voor een afspraak. Op 25 januari organiseren wij een open avond waarbij u een kijkje kan nemen in de klassen en de juffen u graag wat meer uitleg geven over hoe wij te werk gaan.

Maximumcapaciteit schooljaar 2023-2024

2021202020192018201720162015201420132012
K0K1K2K3L1L2L3L4L5L6
Villa Kakelbont20202020161616161615
Vrije plaatsen0601002041

Maximumcapaciteit schooljaar 2024-2025
2022202120202019201820172016201520142013
K0K1K2K3L1L2L3L4L5L6
Villa Kakelbont20202020202016151615
Vrije plaatsen0024050002

Documenten

Bij de inschrijving moet een officieel document worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de juiste geboortedatum en de verwantschap aantoont. Daarom is het noodzakelijk dat u, op het moment van inschrijving, de SIS-kaart of KIDS ID van uw kind en uw identiteitskaart bij zich heeft.

Toelatingsvoorwaarden kleuteronderwijs

Kleuters vanaf 2,5 jaar mogen in het kleuteronderwijs op volgende data instappen:

  • de eerste schooldag na de zomervakantie
  • de dag na de herfstvakantie
  • de dag na de kerstvakantie
  • de eerste schooldag van februari
  • de dag na de krokusvakantie
  • de dag na de paasvakantie
  • de eerste schooldag na hemelvaartdag

Een kleuter die de leeftijd van 3 jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven zonder rekening te houden met de instapdata.

Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs

Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet de leerling 6 jaar zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar. In principe duurt het lager onderwijs 6 jaar.
Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan al in het lager onderwijs ingeschreven worden. Deze afwijking blijft beperkt tot 1 jaar.
De ouders nemen hieromtrent een beslissing na voorafgaandelijk advies van de klassenraad en het bevoegde CLB.

Studietoelagen

De formulieren om een school- of studietoelage te bekomen, kunnen op het secretariaat verkregen worden. Uw aanvraag kan ook rechtstreeks ingediend worden via onderstaande website.

Of u een toelage krijgt, hangt in grote mate af van de samenstelling en het inkomen van uw gezin. Hoe komt u te weten of u in aanmerking komt voor een studietoelage?

Bel het gratis infonummer 1700

Kijk op www.studietoelagen.be

GO! freinetschool Villa Kakelbont
Dirkputstraat 428
2850 Boom
03 844 28 69
info@boompark.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be